เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ
Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อนันต์ แสงสุรีย์โรจน์กุล   
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 08:51 น.

 

Meyve Sepeti Parke Parke Ukash Seo

ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) จัดให้มีบริการกองทุน
สวัสดิการสมทบ (สก.5) แก่สหกรณ์/กลุ่มสมาชิก เพื่อเป็นสวัสดิการในการสงเคราะห์การจัดการ
ศพแก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต นั้น บัดนี้ ขอแจ้งให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)
เนื่องด้วย ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การชำระค่าธรรมเนียม และการให้ความคุ้มครอง กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)
เงื่อนไขเดิม
หากเป็นสมาชิก สก.5 มาแล้วครบ 20 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองการเป็นสมาชิก สก.5
สามารถได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของ สก.5 โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน
(ประกาศมีผล 1 กุมภาพันธ์ 2553)

เงื่อนไขใหม่
1. ยกเลิกเงื่อนไขเดิมที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งฉบับ
2. สมาชิกรายบุคคล สก. 5 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของ สก.5 ตามประกาศ
ของ ช.ส.ค. ยกเว้นสมาชิกรายบุคคล สก.5 ที่เป็นสมาชิกมาแล้วครบ 20 ปี นับตั้งแต่วัน
ที่มีผลคุ้มครองการเป็นสมาชิก สก.5 ถึง 30 เมษายน 2555 ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม
รายเดือน และได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไข สก.5 รายละ 100,000 บาท เท่านั้น
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

2. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนและวงเงินคุ้มครอง
เงื่อนไขเดิม
1. วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

เงื่อนไขใหม่
1. วงเงินคุ้มครอง 120,000 บาท/ราย มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

สมาชิกกองทุน สก.5 ท่านใด ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 7672

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 19:01 น.