เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ
Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
ประวัติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2010 เวลา 14:52 น.

 

ฟริดริกวิลเลี่ยม ไรฟไฟเซน   บิดาเครดิตยูเนี่ยนโลก

ฟริดริกวิลเลี่ยม ไรฟไฟเซน   บิดาเครดิตยูเนี่ยนโลก

 

 

เครดิตยูเนี่ยนเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมันนี โดยท่านไรฟไฟเซน ด้วยเหตุที่ท่านเกิดมาในระหว่างประเทศประสบปัญหาต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ และเมือง สถานที่เกิดของท่านคือ แคว้นไรน์ ซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรม ท่านจึงมีโอกาสคลุกคลีอยู่กับชาวนา ตั้งแต่เล็กๆ สภาพความเดือดร้อน ความอดอยากของชาวนาที่ท่านได้เห็น ทำให้มีความรู้สึก เหมือนกับต้องประสบความเดือดร้อนด้วยตัวเอง 
ต่อมา ท่านไรฟไฟเซนได้รับแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเวเยอบัช ซึ่งในเมืองนั้น ชาวบ้านต้องประสบกับความขาดแคลนอาหารอย่างมาก ท่านได้พยายามติดต่อขอแป้งสาลี จากรัฐบาลมาช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนจนสำเร็จ 
ต่อ มาอีก 2 ปี คือในปี พ.ศ. 2390 ท่านได้เริ่มจัดตั้งสหพันธ์ขนมปัง ขึ้นคือ ทำขนมปังและขายให้ชาวบ้านในราคาถูก ซึ่งก็พอจะแก้ปัญหาเรื่องอาหารไปได้บ้าง
ใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2392 ท่านได้ย้ายไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแฟรมเมอร์เฟลด์ เยอรมันตะวันตก ณ เมืองนี้ท่านได้จัดตั้งสหพันธ์ปศุสัตว์ขึ้น ทำกิจกรรมรับซื้อและขายสัตว์เลี้ยง ในราคาถูกจากประสบการณ์เหล่านี้ท่านไรฟไฟเซนได้เริ่มมองเห็นแนวทางที่จะ ช่วยเหลือชาวบ้านได้ โดยตั้งข้อสรุปไว้ว่า  ความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านนั้นคือ เงิน  แน่นอนสหพันธ์ขนมปัง และสหพันธ์ปศุสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ดี
แต่ชาวบ้านนั้นมีความแตกต่างกัน สหพันธ์ขนมปังก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารได้ สหพันธ์ปศุสัตว์สามารถแก้ปัญหาเรื่องเครื่องมือในการประกอบการเกษตรกรรมได้ แต่ทั้ง 2 อย่างนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วย เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและปัญหาอื่นๆ ดังนั้นเงินจึงเป็นสื่อกลางที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งประสงค์เหล่านั้นได้ ดังนั้นเองใน ปี พ.ศ. 2395 ณ เมือง เฮดเดสดอฟ ท่านไรฟไฟเซนได้พยายามไปขอร้องพวกนายทุนต่างๆ ให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ให้ชาวนากู้ ให้ถูกลงกว่าเดิม ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนั้นท่านยังชักชวนผู้ใจบุญ ที่มีฐานะดีได้ 60 คน ร่วมกันบริจาคเงินและจัดตั้ง “สมาคมผู้ใจบุญ” ขึ้นเพื่อให้เงินกู้แก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน โดยสมาคมนี้มีจุดประสงค์เมื่อแรกตั้ง 4 ข้อคือ

1.เพื่อบริการเงินกู้แก่ประชาชน ผู้ประสบความเดือดร้อน โดยไม่มีดอกเบี้ย
2.ดูแลเด็กกำพร้า และ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง 
3.จัดหางานให้ผู้ว่างงาน
4.ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ

เมื่อ เปิดดำเนินการใหม่ๆ ชาวบ้านต่างพากันมากู้ยืมเงินกันมากมาย บ้างก็กู้เอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ครั้นเมื่อถึงกำหนดชำระคืนก็ไม่มีใครชำระคืน เพราะไม่มีเงิน ท่านไรฟไฟเซนได้เห็นความบกพร่องนี้ และประกอบกับผู้ใจบุญเริ่มถอนตัวออกทีละคนสองคน ต่อไปจะหาเงินจากที่ไหนมาให้ชาวบ้านกู้ได้ สาเหตุของความล้มเหลวอีกประการหนึ่งก็คือ สมาคมนี้มิใช่เป็นของชาวบ้าน แต่เป็นของผู้ใจบุญ ชาวบ้านมิได้มีส่วนร่วมเลย ทำให้ชาวบ้านไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสมาคม ต่อมาท่านไรฟไฟเซนก็ได้พยายามหาทาง เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการสมาคมนี้เอง โดยใช้หลัก “ช่วยเหลือตนเอง” ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2407 ท่านได้เปลี่ยนแปลงหลักการของสมาคม และ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เฮดเดสดอฟเครดิตยูเนี่ยน” ซึ่งนับเป็นเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกของโลก 
หลังจากที่ท่านประสบความสำเร็จในการตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแล้ว ท่านก็ใช้ชีวิตของท่าน ในบั้นปลายบุกเบิกขยายงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนออกไปตามเมืองต่างๆ เมื่อท่านถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2431 ได้เกิดมีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศเยอรมัน ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาความเป็นอยู่ของ ประชาชนชาวเยอรมันนี้ให้ดีขึ้นได้ จะสังเกตได้ว่า แม้ประเทศเยอรมัน จะพ่ายแพ้สงครามโลกถึงสองครั้งสองคราว ต้องสูญเสียคน ทรัพย์สินเงินทองไป อย่างมากมาย แต่ประเทศเยอรมัน ก็สามารถฟื้นตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะประชาชนในชาติ มีความสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความประหยัด และมีอุดมการชาตินิยมร่วมกัน 
ทุกวันนี้โลกเราเป็นหนี้บุญคุณท่านไรฟไฟเซนเป็นอย่างมาก ถึงกับมีผู้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเครื่องเตือนความทรงจำให้ระลึกถึงบุญ คุณของท่านไว้ ณ แคว้นไรน์ บ้านเกิดของท่านและ จารึก ข้อความที่ฐานว่า “ฟริดริกวิลเลี่ยม ไรฟไฟเซน บิดาเครดิตยูเนี่ยน” หลังจากประสบความสำเร็จในประเทศเยอรมันนี ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนก็ได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ทุกทวีปทั่วโลก

ที่มา :  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 14:04 น.