เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ
Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 07:49 น.

สหกรณ์ คือ องค์กรอิสระที่เกิดจากบุคคลรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการทาง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยดำเนินธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของ มวลสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดี และมีสันติสุขโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วิธีการสหกรณ์ คือ การรวมกันร่วมมือทำธุรกิจ (แรงกาย แรงความคิด หรือปัญญาและแรงทรัพย์) โดยนำหลักการสหกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติ ซึ่งสหกรณ์แต่ละประเภท จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป โดยยึดข้อบังคับ ระเบียบและมติการประชุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์สมบูรณ์แบบประเภทหนึ่ง อยู่ในสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นในหมู่สมาชิกที่วงสัมพันธ์เดียวกัน ดำเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย คือหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง สมาชิกจะสะสมทรัพย์ร่วมกัน เพื่อเป็นทุนดำเนินการให้สมาชิก ที่มีความจำเป็นเดือดร้อน กู้ยืมนำไปใช้ คณะกรรมการได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกและโดยสมาชิกจากสหกรณ์นี้เอง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะได้รับการจัดสรรไปสู่มวลสมาชิกในรูปของดอกเบี้ยและเงินปันผล

วงสัมพันธ์ หมายถึง 1. การมีที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นเดียวกัน
                          2. การมีอาชีพการงานเดียวกัน
                          3. การเป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกัน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1. จัดระบบบริหารหรือบริการ สะสมทรัพย์ที่ง่ายและสะดวก
                                                           2. ให้บริการเงินกู้ แก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
                                                           3. ให้การศึกษาแก่สมาชิกในด้านการจัดการ และการควบคุมการเงินของตน

จิตตารมณ์ คืออะไร คือ หลักการสำคัญที่สมาชิกและกรรมการทุกคนถือปฏิบัติและยึดมั่นว่าเป็นหนทางที่ จะทำให้การรวมตัวของพวกเราในรูป “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” บรรลุเป้าหมายแห่งการกินดีอยู่ดี โดยมีคุณธรรมความดี 5 ประการ เป็นเครื่องมือ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมที่พิสูจน์ตัวเราต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม เช่นเราสัญญาว่าจะลดหรืองดสิ่งต่างๆ เพื่อเหลือเป็นเงินสะสมไว้ในสหกรณ์หรือเพื่อตระเตรียมไว้ดับทุกข์ เราจะต้องทำให้ได้ โดยถือเอาความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนเป็นที่ตั้ง

2. ความเสียสละ เป็นคุณธรรมที่พิสูจน์ว่าเรามีน้ำใจต่อเพื่อน ละความสุขส่วนตัว เป็นประโยชน์ส่วนรวม เมื่อนำมาสังกัดรวมเป็นกลุ่ม แล้วต้องร่วมศึกษาเรียนรู้ ร่วมแบ่งปัน กำลังกายและความคิดเพื่อนด้วยวิธีการการต่างๆ

3. ความรับผิดชอบ เป็นคุณธรรมที่เรามีส่วนรับผิดชอบต่อชีวิตเพื่อฝึกความ รับผิดชอบโดย
- เมื่อเป็นสมาชิกต้องรับผิดชอบสะสมเงินอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อกู้ยืมเงินไปแล้วต้องรับผิดชอบการชำระคืนตามสัญญาไม่ต้องให้ติดตามทวงถาม
- เมื่อเป็นกรรมการต้องเข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบใน ฐานะกรรมการเพื่อให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้า

4. ความเห็นใจกัน เป็นคุณธรรมที่พิสูจน์ว่าเราเห็นใจเพื่อนในกลุ่ม ตื่นตัว เห็นใจเพื่อนที่ได้รับความเดือดร้อน ความเห็นใจนี้จะต้องแสดงออกในการเข้าช่วยแก้ปัญหา

5. ความวางใจกัน เป็นคุณธรรมที่พิสูจน์ว่าเราวางใจเพื่อนร่วมสหกรณ์เพราะดำเนินงานกันเอง โดยเพื่อนที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยพัฒนาคนอย่างไร

1. ฝึก ให้รู้จักประหยัด การสะสมทีละเล็กละน้อยตามกำลังความสามารถเป็นประจำ สม่ำเสมอตามสัญญา จะเกิดเป็นนิสัย มีวินัยประจำตัว นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกรู้จักกู้เงินอย่างฉลาด และนำไปใช้ในทางที่ดีมีประโยชน์

2. ฝึกให้รู้จักพึ่งตนเอง เนื่องจากเงินทุนกองกลางในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาจากสมาชิก โดยการสะสมทรัพย์ทีละเล็กละน้อย เป็นประจำ ทำให้สมาชิกเห็นคุณค่าของเงิน สหกรณ์ฯ ยังให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกให้รู้จักจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัด รู้จักทำงานประมาณรายได้ รายจ่าย เป็นการพัฒนาตนเองทำให้ตนเป็น “นายเหนือเงิน” เมื่อเวลาเดือดร้อนก็ไม่ต้องพึ่งใครอื่น เพราะมีที่พึ่งคือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของเราเอง

3. ฝึกอบรมให้คิดช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การที่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประหยัดสะสมโดยพร้อมเพรียงกัน ทำให้เรียนรู้ความจริงว่ามนุษย์เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะอยู่รอด

4. ฝึกประชาธิปไตย การดำเนินงานในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือตามหลักประชาธิปไตยให้อำนาจสูงสุด แก่สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงไม่ว่าจะมีเงินหุ้นมากหรือน้อยเท่าใดก็ตาม

5. พัฒนาความเป็นผู้นำที่ดี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยผลิตผู้นำที่ดีในสังคมโดยสมาชิกจะต้องเลือกคณะ กรรมการคณะต่างๆ จากบรรดาสมาชิกขึ้นมาดำเนินงานแทนแกรรมการเหล่านี้ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวาระ เพื่อให้โอกาสแก่สมาชิกอื่นมาทำงานรับใช้เพื่อนสมาชิก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2010 เวลา 03:36 น.